Congratulation to Mr. Jivya Soma Mhase! Padmashree (Warli art)

वारली चित्र कला दर

वारली चित्रकला दर

क्र.

चित्र

दर [रु]

सुभेच्छा पत्र [ 10X8 cm]

३०

सुभेच्छा पत्र [ 15X12 cm]

५०

सदरा आणि गन्जिफ़्रोक वर वारलि [प्रति नग]

३००

भिन्ती वरिल वारलि चित्र [प्रति चौ. फु]

३००

बिना सजावट चित्र [प्रति चौ. फु]

३००

उशि कवर वरिल वारलि [2X3 एका बाजुने]

२५०

केन्वास वरिल वारलि [प्रति चौ. फु]

४००

काचेवरिल वार्लि चित्र [प्रति चौ. फु]

६००

वारलि चित्र टेक्श्चर सोबत [प्रति चौ. फु]

६५०

१०

दुपट्यावरिल वारलि चित्र [प्रति नग]

१२००

११

साडिवरिल वारलि चित्र [प्रति चौ. फु]

३५००

१२

बेड शीट वरिल वारलि चित्रे [प्रति नग]

३५००

क्र.

वारलि चित्रकला शिक्षण

दर [रु]

वर्ग आणि प्रात्येक्षिक [ कमाल ३ तास / दिवस]

५००

शिक्षण आणि प्रात्येक्षिक [कलाकाराच्या घरी]

५००

प्रयोजित कार्यशाळा [ प्रत्येकि ]

३००

सुचना

वर नमुद केलेले दर सर्व साधारन किमान दर आहेत, महिति साठि

हे दर समुहिक आणि मोठ्या सन्खेच्या ओर्डर साठि आहेत

प्रत्याक्ष्यातले दर हे कलाकुसर, वापरलेले सहित्या ह्यावर अवलम्बुन राहतिल

कलाकराने ठरवलेले दर हे अन्तिम राहतिल

सारख्याच अकारा सठि सुद्धा कलाकुसरी नुसार दर बदलतिल